วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การเขียนตัวเลข นางสาวฉัตรนภา เกตแก้ว รหัส5411103015

https://www.facebook.com/photo.php?v=616893011762401&set=o.1468641676711057&type=2&theater

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านางสาวฉัตนภา เกตแก้ว รหัส5411103015


การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนางสาวฉัตรนภา เกตแก้ว รหัส5411103015


การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนางสาวฉัตรนภา เกตแก้ว รหัส5411103015


การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านางสาวฉัตรนภา เกตแก้ว รหัส5411103015